Home – Zaželi za Zagreb

Zaželi za Zagreb

0
UKUPNA PREDVIĐENA VRIJEDNOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Ukupno realizirano do danas - 7.696.133,42 KUNA
7.696.133,42 KUNA 85%
U 1. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 325.772,02 KUNA
325.772,02 KUNA 3.6%
U 2. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 940.486,95 KUNA
940.486,95 KUNA 10%
U 3. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 1.196.330,49 KUNA
1.196.330,49 KUNA 13%
U 4. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 978.177,11 KUNA
978.177,11 KUNA 11%
U 5. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 1.196.605,04 KUNA
1.196.605,04 13%
U 6. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 1.000.768,00 KUNA
1.000.768,00 KUNA 11%
U 7. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 970.267,62 KUNA
970.267,62 KUNA 10%
U 8. TROMJESEČJU REALIZIRANO - 1.087.726,19 KUNA
1.087.726,19 KUNA 12%

Interesantno...

Brojke govore...

0

Sretnih korisnika

0

Zaposlenih žena

O projektu...

Zaželi za zagreb

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

OPULJP je plansko programski dokument u kojem se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog socijalnog fonda, jednog od glavnih instrumenta Europske unije usmjerenog na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, a koji je usvojen Provedbenom odlukom Europske komisije od 17. prosinca 2014. godine C(2014)10150). Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJ, Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prijavitelj EUSUZ

je Udruga koja je osnovana 2006. godine sa ciljem promicanja stručnog i znanstvenog rada u području zdravstvene i socijalne zaštite te okupljanja stručnog i znanstvenog potencijala u tom području. Dosadašnji rad Udruge se sastojao u organizaciji i provođenju tečajeva cjeloživotnog obrazovanja za sve profile zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji rade na poslovima u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te u smislu ostvarivanja svoga cilja suradnja sa nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom, stručnim službama, fondovima, trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama. Nositelj programa je do sada uspješno organizirao radionice i programe edukacije. Organizacijske sposobnosti centra su time već provjerene i dokazane. Ciljevi trajnih edukacija bili su usmjereni na unapređenje kvalitete rada u sestrinstvu, promicanje oralnog zdravlja, sprečavanje vršnjačkog nasilja i prepoznavanje nasilja nad osobama starije dobi, unapređenje komunikacijskih vještina zaposlenih u sustavu socijalne skrbi i zdravstva osobito onih koji rade s osobama starije dobi. Značajni dio projekata bio usmjeren na jačanje kapaciteta domova za starije u uvođenje sustava kvalitete kao prethodnice certifikacije. Važni dio radionica je imao za cilj podučiti osoblje zaposleno u turizmu o brizi za prehranu gostiju koji imaju posebne zdravstvene poteškoće. Od osnivanja do ove godine provedeno je dvanaest programa edukacije koji su financirani od strane Grada Zagreba, Ministarstva socijalne skrbi, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma kojima je obuhvaćeno više tisuća korisnika.

Zahvaljujući ovome projektu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Prijavljuju ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Ciljevi projekta s pokazateljima

1. Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina s naglaskom na teže dostupna područja. Projektom je potrebno osnažiti i unaprijediti radni potencijal teško zapošljivih i žena sa nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Provođenjem projekta potrebno je motivirati pripadnice ciljane skupine da nastave s radom. Predviđeno je zapošljavanje 53 žene ciljanih skupina u dvije udruge partnera:
27 - RADNA UDRUGA KREATIVNOSTI
26 - INSTITUT ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA
53 - UKUPNO


Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Pri izboru pripadnica ciljane skupine voditi će se računa o spremnosti kandidatkinja na dodatno obrazovanje i mogućnošću njihovog uključivanja na tržište rada i nakon provedenog Projekta.
KRAJNJI KORISNICI – OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU DANAS U PROJEKTU JE ZBRINUTO 236 OSOBA ČIME JE ISPUNJENA CILJANA VRIJEDNOST U PROJEKTU, A PLANIRA SE DOSEGNUTI 250 OSOBA U SUSTAVU SKRBI.

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje / osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada, Svaka zaposlena žena ima obvezu pohađanja barem jednog od ponuđenih programa osposobljavanja prije početka i/ili tijekom provođenja programa evidentirat će se broj žena koje će steći dodatne vještine, ali i stečene vještine po vrstama.

3. Omogućiti nastavak projekta i održavanje standarda pružanja usluga korisnicima, kroz zapošljavanje i/ili samozapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina temeljem rada, učenja i sudjelovanja u projektu postizanje ovog cilja omogućava se održivost projekta ali i inovativnost u pružanju usluga korisnicima.

Svrha projekta

Projekt se pokreće u svrhu zapošljavanja žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Osnovni cilj je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicima navedenih ranjivih skupina. Osim toga vodit će se računa da se osnaži i unaprijedi radni potencijal teže zapošljivih žena sa nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Projektne aktivnosti se odvijaju u gradu Zagrebu na području gradskih četvrti Novi Zagreb, Brezovica, Gornji grad – Medveščak, Črnomerac i Podsljeme sa prigradskim naseljima.
Temeljem analize problema utvrđeno je da je u Zagrebu evidentirano više od 27.500 nezaposlenih žena, što predstavlja 52% od ukupnog broja nezaposlenih, a oko 4.500 nezaposlenih žena je u dobi od 50+ sa nižim i srednjoškolskim obrazovanjem. Ovim programom se zapošljava više od 50 žena što čini nešto više od 1% žena ciljane skupine. Osim otvaranja mogućnosti za 53-56 žena/osoba (53 žene pripadnice ciljane skupine se zapošljavaju na poslovima pružanja usluga korisnicima, a 13.200 radnih sati što je ekvivalent 3 osobe u punom radnom vremenu za 30 mjeseci trajanja Projekta, nedefiniranog spola, dobi i obrazovanja se zapošljavaju na administrativnim poslovima i poslovima vođenja projekta i monitoringa sa napomenom da je za zapošljavanje za obavljanje ovih poslova relevantan kriterij jedino i isključivo kompetencija i sposobnost efikasnog obavljanja obaveza).
Program će pripadnicama ciljane skupine koje su potencijalno pogođene sa perspektivom rizika od siromaštva, ublažiti takvu perspektivu ali će imati isti utjecaj na 230 korisnika starije životne dobi i/ili osoba sa invaliditetom koji nemaju nikakvu drugu potporu uz to što će korisnicima značajno olakšati život i omogućiti socijalnu uključenost. Analizom stanja u Zagrebu utvrđeno je da 2015. godine, prvi put nakon 2008., Zagreb bilježi smanjenje stope registrirane nezaposlenosti, ali taj se trend ne izražava u spolnoj i dobnoj strukturi teže zapošljivih osoba odnosno žena u dobi 50+.
Grad Zagreb bilježi trend starenja stanovništva, u strukturi stanovništva kategorija osoba životne starosti od 65 i više godina sudjeluje s udjelom od 18,4 posto, U novije vrijeme posebno raste udio osoba u dubokoj starosti, odnosno starijih od 85 godina. Vitalnoj slici Zagreba ne ide u prilog podatak o indeksu starenja, koji u 2015. iznosi 125,4 posto, što predstavlja povećanje od 1,7 posto godišnje. Promatramo li podatak o prirodnom prirastu koji u 2015. ima negativan predznak i iznosi -1.0 uz opisani negativan trend trenutno imamo još goru situaciju.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva su pokazali da se centar grada se prazni, u njemu ostaje staro stanovništvo, a mladi bježe na periferiju. Isto tako područje Novog Zagreba koje je intenzivno naseljavano 60-tih i 70-tih godina sa radno najaktivnijim stanovništvom u tom vremenu koji su danas pripadnici skupine starije životne dobi. Upravo vođeni tim saznanjem odabrali smo područja u kojima se osjeća nedostatak sustavne brige o starijim osobama i to u gradskim četvrtima gdje je starije stanovništvo ostalo samo u stambenim jedinicama. Tako ovim programom pokrivamo gradske četvrti Novi Zagreb, Brezovica, Gornji grad–Medveščak, Črnomerac i Podsljeme sa pripadajućim prigradskim naseljima što je sigurno samo jedan dio gradskih potreba.

Program zapošljavanja žena na području Grada Zagreba

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Cilj projekta:
  • Zapošljavanje žena koje su teško zapošljive na tržištu rada
  • Osposobljavanje teško zapošljivih žena za bolje zapošljavanje i stjecanje bolje pozicije na tržištu rada
  • Poboljšanje uvjeta života starijih osoba i ostalih socijalno ugroženih osoba
 • Organizacija: Projekt Zaželi za Zagreb je koncipiran kao zajednički projekt neprofitnih udruga i jedne ustanove i nadležnih regionalnih institucija.
 • Partneri: Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života; Radna udruga Kreativnost; Dom za starije i nemoćne Villa Brezovica; Hrvatski Zavod za zapošljavanje regionalni ured Zagreb; Centar za socijalnu skrb Zagreb
 • Područje: Zapošljavanje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
 • Naziv projekta: Zaželi Za Zagreb
 • Prijavitelj: Centar za promicanje Europskih standarda u zdravstvu – EUSUZ
 • Korisnici: domačinstva u gradu Zagrebu
 • Ukupna vrijednost projekta:  9.018.561,04 kn (Europski socijalni fond 7.665.776,88 (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske 1.352.784,16 (15%)).
 • Voditelj projekta: Dejan Bosak
 • Suradnici u projektu: Doris Kujac, Branka Čižmešija
 • Kontakt osoba: Branka Čižmešja 097/756 9126
 • Razdoblje provedbe projekta: studeni 2018. – svibanj 2021.
 • TAGS: zazelizazagreb, zaželi za zagreb, zaželizazagreb, zzz

Partneri

Partneri

INSTITUT ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA I RADNA UDRUGA KREATIVNOSTI

u ovom projektu će osigurati neupitnost kapaciteta u provođenju programa svojim članovima, stručnim osobljem u raznim područjima kako bi se u potpunosti pokrili svi segmenti osposobljavanja i zaposlenim osobama dala puna uvijek dostupna savjetodavna potpora u obavljanju njihovih dužnosti. Tako je partner Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života odabran kako bi pružio potporu u projektu upravo u svojoj osnovnoj djelatnosti osiguranja bolje kvalitete života starijih osoba i kroz svoje evidencije i iskustva članova u identificiranju problema oboljelih od alzheimera i demencije dao kvalitetnu potporu u provođenju programa.
Radna udruga kreativnosti koja se najvećim djelom bavi kreiranjem programa radne rehabilitacije primjenom kreativnih programa obnove i oživljavanja starih i odbačenih predmeta bit će potpora u osmišljavanju i provođenju dodatnih rehabilitacijskih programa koji će biti uključeni u ovaj Projekt.
zazeli za zagreb
zaželi za zagreb

Dom za starije i nemoćne Villa Brezovica

će bit kvalitetna potpora sa svojim infrastrukturom i svakodnevnim iskustvom djelatnika. Njihovim uključivanje Projekt dobiva bazu u Brezovici uz postojeću bazu u Prostoru udruge Prijavitelja u centru grada Zagreba.
Time će se teritorijalna udaljenost anulirati i spriječiti gubljenje vremena u gradskoj vrevi, jer će zaposlene pripadnice ciljane skupine imati bazu i infrastrukturu na oba mjesta u gradu prema području koje pokriva.
zazeli za zagreb
zaželi za zagreb

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Scroll to top